Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Jabatan Perancangan Pembangunan

08 Februari, 2023

 • Profil

  Bahagian Perancangan Bandar telah dinaiktaraf kepada sebuah jabatan pada 1 Januari 1985 selaras dengan penguatkuasaan pelaksanaan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 bagi seluruh negeri Pulau Pinang. Sebelum ini, ia adalah sebuah bahagian di bawah Jabatan Sekretariat Majlis Perbandaran Pulau Pinang.

  Sekali lagi pada 8 Mei 1993, Jabatan Perancangan Bandar telah bertukar nama kepada Jabatan Perancang Bandar dan Pembangunan sejajar dengan fungsi dan peranan yang dimainkan untuk pembangunan Pulau Pinang.

  Pada 1 Februari 2004, Unit Landskap MPPP telah dipindahkan ke Jabatan Perancang Bandar dan Pembangunan untuk merealisasikan hasrat kerajaan bagi mewujudkan kawasan pentadbiran MPPP sebuah Bandar Dalam Taman. Mulai 1 Oktober 2004, Jabatan Perancang Bandar dan Pembangunan ini telah ditukar kepada Jabatan Perancangan Pembangunan.

  Jabatan ini diketuai oleh seorang Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J52 yang digelar Pengarah Perancangan Pembangunan. Penstrukturan semula Majlis Perbandaran Pulau Pinang telah dilaksanakan pada 1 Oktober 2004 oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan berikutan dengan ini diwujudkan sebanyak Sembilan (9) Jabatan.

  Kini Jabatan Perancangan Pembangunan beroperasi di Tingkat 16 KOMTAR, Bahagian Pentadbiran di Tingkat 11 KOMTAR dan Unit OSC di Tingkat 4, KOMTAR. Mulai pada 1 November 2011, Pihakberkuasa Pelantikan MPPP telah memutuskan Unit Landskap diserapkan dan diletakkan dibawah seliaan Jabatan Rekreasi, Pelancongan dan Perhubungan Antarabangsa.

  Pihak Berkuasa Negeri Pulau Pinang telah bersetuju pada 25 Jun 2010 agar Majlis Perbandaran Pulau Pinang dinaik taraf kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 4(2) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Seterusnya, Majlis Perbandaran Pulau Pinang dinaik taraf kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang pada 1 Januari 2015. Pada bulan Oktober 2018, Unit Pusat Setempat (OSC) telah dipindahkan dari Jabatan Perancangan Pembangunan dan ditempatkan di bawah Unit Datuk Bandar MBPP.

 • Objektif
  1. Melaksanakan peruntukan-peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar & Desa 1976 dan lain-lain akta yang berkaitan dengan perancangan bandar dan desa.

  2. Menyediakan rancangan tempatan dan lain-lain pelan serta menggubalkan polisi-polisi dan garispanduan untuk tujuan kawalan pemajuan dan kegunaan tanah, perancangan pembangunan dan pemeliharaan Bandar.

  3. Memproses permohonan-permohonan untuk kebenaran merancang, pecah sempadan tanah, pertukaran kegunaan tanah dan bangunan dan sebagainya.

  4. Mengumpul dan menganalisa data, kajian-kajian dan penyelidikan berkaitan dengan perancangan, kawalan pemajuan dan pemeliharaan serta merancang dan memantau projek-projek pembangunan Majlis.

  5. Menyediakan pelan konsep dan rancangan pembangunan untuk tanah-tanah Majlis.

 • Fungsi

  BAHAGIAN PERANCANGAN PEMAJUAN

  1. Membantu JPBD Negeri dalam penyediaan Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang.

  2. Menyediakan Rancangan Tempatan seperti yang diperuntukkan oleh Akta 172.

  3. Menjalankan kajian tukarguna bangunan dan pelinkungan semula dari masa ke semasa seperti yang diarahkan.

  4. Menyediakan dan mengkaji semula garis panduan dari semasa ke semasa seperti yang diarahkan.

  5. Memberi nasihat perancangan kepada pemaju dan orang awam.

  6. Menyediakan laporan dan maklumat statistic dan data-data yang berkaitan dengan Kebenaran Merancang dan Perancangan Pemajuan.

  7. Menyediakan kajian-kajian dan penyelidikan perancangan.

  8. Menjalankan tindakan penguatkuasaan di bawah Akta Perancangan Bandar & Desa 1976 (Akta 172)

  9. Memberi ulasan perancangan terhadap Permohonan Lesen-lesen perniagaan, industri dan papan iklan di kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Pulau Pinang.

  BAHAGIAN KAWALAN PEMAJUAN

  1. Memproses permohonan kebenaran merancang

  2. Menyediakan kertas-kertas laporan untuk pembentangan Mesyuarat Jawatankuasa

  3. Memproses permohonan pecahan sempadan/cantuman.

  4. Menyediakan laporan untuk pembentangan mesyuarat jabatan.

  5. Memberi ulasan ke atas pelan-pelan bangunan.

  6. Membuat perakuan ke atas permohonan-permohonan perkara tanah.

  BAH. PENYELIDIKAN PROJEK / GIS

  1. Menyedia, menyelaras dan mengendali infrastruktur serta maklumat geospital jabatan.

  2. Menyedia dan menyelaras data statistik berdasarkan permohonan kebenaran merancang untuk tujuan perancangan.

  3. Menyediakan maklumat statistik berkaitan tekanan pemajuan untuk rekoddalaman jabatan dan kepada pihak-pihak berkaitan.

  4. Menjalankan kajian dan penyelidikan serta penganalisisan data di perlbagai kategori perancangan.

  5. Menyelidik, mengkaji, merancang, mengkoordinasi dan menyelaras projek-projek NKRA Bandar Selamat, Local Agenda 21 dan Murninet.

  6. Menyediakan dan menyelaraskan penyediaan laporan-laporan dan maklumbalas jabatan, kertas-kertas mesyuarat dan persembahan untuk dibentangkan di mesyuarat-mesyuarat Majlis, Negeri, Persekutuan dan Badan Berkanun/Swasta.

  7. Menyelaras jawapan bagi soalan-soalan Dewan Undangan Negeri bagi jabatan dan semua maklumbalas mesyuarat Persekutuan, Negeri dan Majlis. 

  BAHAGIAN PENTADBIRAN

  1. Mengurus input data kakitangan dalam Sistem HRMIS, rekod kenyataan pada Buku RekodPerkhidmatan (kursus/latihan/  seminar/ bengkel, peperiksaan,cuti), pengesahan, opsyen, perjawatan dan persaraan.

  2. Mengurus fail-fail jabatan dan fail-fail peribadi, penyimpanan rekod, bilik fail dan pergerakan fail/rekod.

  3. Menyelenggara pengurusan asset jabatan, peralatan pejabat dan keperluan inventori serta mengurus perolehan keperluan jabatan, bekalan inventori alatulis serta pengurusan kenderaan jabatan.

  4. Menyelia pengurusan kewangan jabatan, permohonan belanjawan tahunan, pengurusan gaji dan elaun kakitangan, perbelanjaan jabatanmelalui vot-vot yang diperuntukkan, memproses invois, baucer-baucer dan bil, merekod pembelian dan memantau Ssitem Kewangan.

  5. Menyelia urusan penenrimaan dan penghantaran surat-menyurat/memo jabatan, urusan pos surat/notis bantahan dan pengedaran pekeliling serta membantu dalam pelaksanaan urusan operasi jabatan(mesyurat,/taklimat/lawatan/ perbincangan)

  6. Menyelia pematuhan terhadap peraturan pejabat, memantau rekod kehadiran kakitangan, urusan disiplin dan tatatertib serta kebajikan dan keselamatan pekerja/pejabat.

  7. Menyelia proses penyediaan Laporan Prestasi Tahunan, Sasaran Kerja Tahunan, penyediaan maklumbalas perjawatan/ organisasi/data/statistic/audit serta pelaksanaan peraturan-peraturan   Majlis/Kerajaan.

 • Perkhidmatan Kami
  1. Bahagian Kawalan Pemajuan
   1. Memproses permohonan kebenaran merancang.
   2. Memproses permohonan pecahan sempadan/cantuman.
   3. Memberi ulasan ke atas pelan-pelan bangunan.
   4. Membuat perakuan ke atas permohonan-permohonan perkara tanah.
   5. Membuat tindakan penguatkuasaan seperti yang diperuntukan oleh Akta 172.

  2. Bahagian Rancanan Pemajuan
   1. Membantu Jab. Perancang Bandar & Desa (Negeri) dalam penyediaan Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang.
   2. Menyediakan rancangan tempatan seperti yang diperuntukan oleh Akta 172.
   3. Menjalankan kajian tukarguna bangunan dan perlinkungan semula dari masa ke semasa seperti yang diarahkan.
   4. Menyediakan dan mengkaji semula garis panduan dari semasa ke semasa seperti yang diarahkan.

  3. Bahagian Penyelidikan Projek/ GIS
   1. Menyedia, menyelaras dan mengendali infrastruktur serta maklumat geospital jabatan.
   2. Menyedia dan menyelaras data statistik berdasarkan permohonan kebenaran merancang untuk tujuan perancangan.
   3. Menjalankan kajian perancangan bagi cadangan pembangunan tanah milikan Majlis.
   4. Menyemak dan mengesahkan ulasan teknikal bagi permohonan lesen Majlis.
 • Piagam Pelanggan
  1. Permohonan Kebenaran Merancang Samada Serentak / Berasingan Akan Diproses Dan Diputuskan Dalam Tempoh (108) Hari.

  2. Permohonan Untuk Kelulusan Pelan Pecah Sempadan, Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula Diproses Dan Diputuskan Dalam Tempoh (2) Bulan.

  3. Permohonan Perlanjutan Permohonan Kebenaran Merancang Hendaklah Dipertimbangkan Dan Keputusan Dikeluarkan Dalam Tempoh 2 Bulan.

  4. Ulasan/Pandangan Teknikal Dikemukakan Dalam Tempoh Empat Puluh (40) Hari.

  5. Menyediakan Baucer Bayaran Dan Menyampaikannya Kepada Jabatan Perbendaharaan Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Dari Tarikh Penerimaan.

  6. Aduan Yang Diterima Akan Diambil Tindakan Dalam Tempoh Dua (2) Hari Bekerja Dan Jawapan Akan Diberi Dalam Tempoh Tiga (3) Hari Bekerja Dari Tarikh Penerimaan Aduan.

 • Carta Organisasi

  carta organisasi latest 2023

 • Direktori

  Nama

  Jawatan

  Telefon(Pejabat)

  Emel[at]mbpp[dot]gov[dot]my

   TPr. Mohd Bashir Bin Sulaiman

  Pengarah Perancangan Pembangunan 

  259 2210

  259 2183

  bashir

  BAHAGIAN KESETIAUSAHAAN

  Bani Ezura Binti Kamarul Zaman 

  Setiausaha Pejabat 

  259 2183

  baniezura

  Kogeelavani a/p Surisagaran

  Pembantu Tadbir 

  259 2337

  kogeelavani

  Aniz Waheeda Binti Abdul Wahab

  Pembantu Tadbir 

  259 2337

  anizwaheeda

  BAHAGIAN PENTADBIRAN

  Salina Binti Abdul Samat

  Pembantu Tadbir Kanan

  259 2335

  salinasamat

  Zarina Binti Md Zain

  Pembantu Tadbir - Perkhidmatan 

  259 2334

  zarina

  Noorhayati Binti Mohd Salleh

  Pembantu Tadbir - Fail

  259 2026

  noorhayati

  Nur Fazlena Binti Muhammad Fouzi

  Pembantu Tadbir (Kewangan) 1

  259 2060

  fazlena 

  Rohaizal Bin Zakaria

  Pembantu Tadbir (Kewangan) 2

  259 2060

  rohaizal

  Azlina Binti E.Ajah Mydin

  Pembantu Tadbir - Penerimaan

  259 2517

  azlinamydin

  Nurlina Binti Gafoor

  Pembantu Tadbir - Penghantaran

  259 2334

  nurlina 

  Muhamad Fariz Bin Zainudeen

  Pembantu Tadbir – Am 1

  259 2126

  muhamadfariz

  Mohamed Fazil Bin Abdul Wahab

  Pembantu Tadbir – Am 2

  259 2126

  mfazil

  Asogan Karupiaya

  Penghantar Notis

  259 2026

  Shahrol Amir Bin Zakaria

  Pemandu Kenderaan

  259 2026

  Rasul Vijai Bin Abdullah

  Shawalizam Bin Mohd Hashim

  Pembantu Operasi

  Pembantu Operasi

  259 2026

  259 2026

  BAHAGIAN KAWALAN PEMAJUAN

  KAWASAN A – Bandar Georgetown (kecuali Seksyen 1, 2 & 4)

  Lim Chooi Ping

  Pegawai Perancang Bandar & Desa

  259 2164

  limcp

  Ami Azlimi Bin Ahmad

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa Kanan 

  259 2156

  azmiazlimi

  Azmiyah Binti Ayub

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 

  259 2181

  azmiyah

  Maziah Binti Omar

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 

  259 2318

  maziah

  Norafzan Binti Omar

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 

  259 2109

  norafzan

  Lo Li Yean

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 

  259 2025

  loliyean

  KAWASAN B – Mukim E,F,G,4,5,6 (Balik Pulau), Mukim 13 & 14, Bandar Jelutong (Seksyen 1–4)

  Hariz Bin Izhar 

  Pegawai Perancang Bandar & Desa 

  259 2149

  hariz

  Mohamad Isharudin Bin Yaacob

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa Kanan 

  259 2165

  isharudin 

  Erni Zuliayanti bt. Zulkifli

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 

  259 2316

  zuliayanti

  Siti Dayana Binti Mohd Khairi

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa

  259 2333

  sitidayana

  Saw Bee Bee

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa

  259 2307

  sbbee

  Nur Fayani Binti Yusof 

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa

  259 2418

  nurfayani

  KAWASAN C – Mukim 7,8,9,10,11 & 12

  Abdul Jafer Bin Mohd Hussein

  Pegawai Perancang Bandar & Desa

  259 2315

  abduljafer

  Fazilah Binti Sabuddin

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa Kanan 

  259 2160

  sfazilah

  Jaya a/p Kasi

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 

  259 2037

  jaya

  Kamarrul Nazrie Bin Razi

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa  

  259 2211

  kamarrul

  Mustaqim Bin Ahmad Fuad

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 

  259 2109

  mustaqim

  Nurnadia Binti Cheani Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 2592418 nurnadia

  KAWASAN D – Mukim A, B, C & D, Mukim 1,2 & 3, Mukim 16,17 & 18, Seksyen 1,2 & 4 Bandar Georgetown, Bandar

                            Ayer Itam, Bandar Tanjung Bungah & Batu Ferringhi

  Ma’ruf Suria Erwin Bin Mohamed Adros

  Pegawai Perancang Bandar & Desa 

  259 2300

  erwin

  Mohd Shahir Bin Salleh

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa Kanan

  259 2158

  mohdshahir

  Hisyam Bin Mohamed

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 

  259 2043

  hisyam

  Siti Khatijah binti Ab. Hadi

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa

  259 2317

  sitikhatijah

  Nor Haslini Binti Mat Desa

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa

  259 2317

  norhaslini

  Zainudin Bin Ali Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 2592025 azainudin

  PELAN BANGUNAN/ PECAH SEMPADAN/ TUKARGUNA (TASKA/TADIKA) & PBMS

  KAWASAN A & D

  Siti Nor Zalina Binti Mehat

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa

  2592243

  norzalina

  KAWASAN B & C

  Roshaizee Bin Hamid

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa

  259 2332

  roshaizeehamid

  BAHAGIAN RANCANGAN PEMAJUAN 

  UNIT RANCANGAN TEMPATAN/RANCANGAN KAWASAN KHAS/STATISTIK

  Zulfiqar Bin Badri

  Pegawai Perancang Bandar & Desa

  259 2272

  zulfiqar

  Abdul Hadi Bin Jasni

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa

  259 2518

  abdulhadi

  Noorfatin Sharmin Binti Azmi

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 

  269 0013

  noorfatin

  Fazra Syahira Binti Ahmad Najmi

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 

  269 0013

  fsyahira

  Muhammad Hazeem Bin Abdul Razak

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 

  259 2318

  muhammadhazeem

  Sabiah Binti Sulong

  Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

  259 2306

  sabiah 

  Nor Azirah Binti Abdullah

  Pembantu Tadbir 259 2518 n.azirah

  UNIT GARIS PANDUAN / PEMAJUAN

  Rabiatul Adawiyah Binti Rohaimi

  Pegawai Perancang Bandar & Desa

  259 2100

  rabiatul

  Razali Bin Mat Isa 

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa Tinggi

  259 2305

  mrazali

  Nurul Nadiah Binti Ayub

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa

  259 2338

  nurulnadiah

  UNIT PENGUATKUASAAN

  Shahmi Azhan Bin Md Salleh

  Pegawai Perancang Bandar & Desa

  259 2175

  shahmi

  Mohd. Aswandi Bin Azhari

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa

  259 2217

  aswandi

  Nor Zaiful Yusri Bin Omar

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa

  259 2304

  norzaiful

  Muhammad Zaidi Bin Suhaimi

  Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa

  259 2217

  muhammadzaidi 

  Hafizah Binti Mavi Pembantu Tadbir 2592046 hafizahmavi
  Haifaa Mahirah Binti Hamidon Pembantu Tadbir 2592046 haifaa
  Muhamad Nur Harithzam B.Khairuddin Pembantu Operasi 2592046 -
  UNIT PROJEK
  Muhamad Nasrul Bin Anuwar Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 2592050 mnasrul
  UNIT LESEN
  Shamsul Ikhwan Bin Shansudin Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 2592304 shamsulikhwan
  Nur Amalina Binti Abdul Hamid Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 2592046 nuramalina
  UNIT BANDAR MAMPAN
  Abdul Jafer Bin Mohd Hussein Penolong Pengarah Perancangan Pembangunan 2592315

  abduljafer

  Siti Dayana Binti Mohd Khairi Penolong Pegawai Perancang Bandar 2592333 sitidayana

  UNIT SMiDaT / GIS

  Tan Lye Huat Perunding SMiDAT 2592153 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  Sri Mageswari a/p Pattel Pegawai Teknologi Maklumat 2592510 mageswari
  Nurhafizah Binti Mohamed Salim Penolong Pegawaui Teknologi Maklumat 2592217 nurhafizah
 • Hubungi Kami
  Telefon

  04-2592020

  Emel

  -

  Alamat      

  Jabatan Perancangan Pembangunan, Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Paras 16, KOMTAR, Jalan Penang, 10675 Pulau Pinang.

 • Dasar dan Garis Panduan
 • Muat Turun Borang
 • Perundangan
 • Penerbitan