Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Unit Audit Dalam

08 Februari, 2023

 • Profil

  Unit Audit Dalam telah ditubuhkan di Majlis Bandaraya Georgetown di bawah seksyen 52 (1) dan (2), Ordinan Perbandaran sejak bulan Februari 1957. Bahagian Audit diletakkan di bawah Jabatan Perbendaharaan Majlis. Pada Oktober 1993, Bahagian Audit Dalam diletakkan di bawah Setiausaha Perbandaran dan nama Bahagian Audit Dalam ditukarkan kepada Unit Audit Pengurusan. Mulai 1995 Unit Audit Pengurusan diletakkan di bawah Yang Dipertua Majlis. Pada 1 Februari 2005 Unit Audit Pengurusan ditukarkan kembali kepada Unit Audit Dalam. Mulai 1 Januari 2015 Unit Audit Dalam diletak di bawah Datuk Bandar.

 • Objektif
  1. Untuk membantu meningkatkan pengurusan kewangan mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditetapkan serta memastikan tiada penyelewengan atau penipuan dengan menjalankan pengauditan

  2. Untuk mengemukakan cadangan penambahbaikan urustadbir baik dengan menjalankan audit pengurusan ke atas sistem kawalan dalaman dan operasi organisasi

 • Fungsi
  1. Menilai keberkesanan kekukuhan dan kecukupan struktur kawalan dalaman organisasi.

  2. Mengkaji kepatuhan terhadap polisi, perancangan, prosedur-prosedur, undang-undang dan peraturan.

  3. Mengesahkan kewujudan aset-aset dan menentukan ianya telah diperakaunkan dengan betul serta dilindungi daripada sebarang jenis kerugian.

  4. Menyemak kebolehpercayaan kesahihan maklumat kewangan dan data operasi dengan menilai keseluruhan kawalan dan prosedur keselamatan komputer dalam pemprosesan data.

  5. Menjalankan pemeriksaan dan semakan khas yang dipinta oleh pihak pengurusan termasuk menyiasat laporan penipuan, pecah amanah, kecurian dan pembaziran serta mencadangkan kawalan-kawalan untuk menghalang dan mengesan sebarang kejadian tersebut.

  6. Menilai dari segi ekonomi dan kecekapan penggunaan sumber-sumber yang digunakan serta mencadangkan pembaikan dalam operasi.

  7. Menentukan sejauh mana objektif dan sasaran yang ditetapkan untuk operasi atau program tercapai dengan cara yang efektif dan sejajar dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan.

 • Perkhidmatan Kami
  1. Seksyen Audit Pematuhan

  a. Mengkaji kepatuhan polisi, perancangan, prosedur-prosedur, undang-undang dan peraturan-peraturan

  b. Memastikan sama ada jabatan/ unit mematuhi peraturan, arahan, polisi, prosedur kewangan, Pekeliling Perbendaharaan/ Perkhidmatan dan Majlis. Cadangan audit kebiasaannya menganjur kepada penambahbaikan dalam proses dan kawalan bertujuan untuk memastikan pematuhan terhadap peraturan.

  1. Seksyen Audit Kewangan

  Mengawal/ mencegah bagi menghindari suatu kepincangan dan penyelewengan dari berlaku bagi perkara-perkara berikut:-

   1. Baucar-baucar untuk pembayaran

   2. Bayaran balik pelbagai

   3. Kumpulan Wang Simpanan Majlis 1898, 1935 dan 1969.

  1. Seksyen Auditan Pengurusan

   Membuat pemeriksaan fizikal ke atas stok alat ganti, perabot dan perkakas kepunyaan Majlis. Di samping itu, menjalankan proses verifikasi terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan kontrak-kontrak seperti berikut:-

   1. Pengambilan stok alat ganti

   2. pembelian aset

   3. Semakan ke atas kontrak Majlis

   4. Cukai taksiran

    i. Kawasan Bandar

    ii. Luar Bandar

  2. Seksyen Auditan Tugas-Tugas Khas

   a. Dijalankan jika terdapat permintaan daripada pegawai jabatan atau pihak pengurusan pentadbiran. Audit ini difokuskan terhadap peraturan dan kelakuan penyelewengan bagi memastikan sama ada berlaku pencabulan undang-undang sivil atau jenayah serta melanggar polisi dan peraturan termasuk kecurian dalaman, penyalahgunaan aset Majlis serta penyalahgunaan kuasa.

   b. Menjalankan penampilan audit terhadap:-
   1. Kaunter-kaunter bayaran Majlis

   2. Stok alat tulis

   3. Panjar wang runcit

   4. Buku log kenderaan Majlis

   5. Pengurusan penerimaan dan pengedaran surat rasmi

   6. Stor Majlis

   7. Rekod cuti dan kelepasan masa

  3. Seksyen Auditan Penyiasatan Aduan

   Menjalankan penyiasatan dengan arahan Datuk Bandar serta penyiasatan aduan dan sebagainya bagi mencegah kepincangan dan penyelewengan.

  4. Seksyen Auditan Prestasi

   a. Pengauditan yang dijalankan bagi menentukan sama ada sebuah jabatan menggunakan sumber-sumber secara ekonomi, cekap dan berkesan dalam menjalankan tanggungjawab, objektif pengauditan:-

   1. Menambahkan baik pengurusan sumber sektor awam

   2. Memperbaiki kualiti penyampaian maklumat tentang pengurusan kewangan Majlis kepada stakeholder dan

   3. Menggalakkan pengurusan sektor awam memperkenalkan proses melaporkan tahap prestasi bagi aktiviti/ program yang dilaksanakan.


   b. Memeriksa mengenai penggunaan sumber-sumber jabatan untuk dinilai sama ada sumber-sumber tersebut telah digunakan secara efisien dan efektif bagi memenuhi misi dan objektif jabatan/ Majlis. Juruaudit lebih menitik beratkan tentang siapa, apabila, kenapa dan bagaimana dalam menjalankan operasi yang efisien dan efektif daripada hanya aspek-aspek perakaunan dan kewangan.

  5. Seksyen Auditan Susulan (Dashboard)

   a. Menguruskan dashboard Unit Audit Dalam untuk memantau tindakan yang telah diambil oleh jabatan terhadap isu-isu pengauditan.

   b. Memastikan projek dan aktiviti dilaksanakan mengikut jadual dan agensi mendapat nilai faedah terbaik.

   c. Menilai sama ada projek dan aktiviti mempunyai kelemahan dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan serta penambahbaikan.

   d. Memaparkan isu dan status terkini Laporan Ketua Audit Dalam dan Ketua Audit Negara.

 • Piagam Pelanggan

  1

  Mengadakan mesyuarat Pengurusan Unit Audit Dalam pada setiap bulan.

  2

  Tugas pengauditan Pengurusan/ Kewangan/ Aktiviti dijalankan dalam tempoh enam (6) minggu dan menyediakan dan mengeluarkan laporan auditan Pengurusan/ Kewangan/ Aktiviti dalam tempoh tiga (3) minggu.

  3

  a. Tugas penampilan audit dijalankan dalam tempoh satu (1) hari.

  b. Menyediakan dan mengeluarkan laporan penampilan audit dalam tempoh satu (1) hari.

  c. Penampilan audit sekurang-kurangnya satu (1) kes sebulan.

  4 Mengambil tindakan susulan dan pemantauan terhadap Jabatan/Bahagian supaya dapat mengemukakan sebarang pertanyaan audit dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
  5 Tugas pengauditan bagi auditan aduan akan dijalankan dalam tempoh enam (6) minggu dan menyediakan dan mengeluarkan laporan auditan aduan dalam tempoh tiga (3) minggu selepas auditan.
  6 Menyediakan baucar bayaran dan menyampaikan nya kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan invois.
  7 Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.
 • Carta Organisasi

  carta uad

 • Direktori

  Nama

  Jawatan

  Telefon (Pejabat)

  Emel[at]mbpp.gov.my

   Janita Thomas Felix

  Ketua Audit Dalam

  259 2148

  janita

   Kosong

  Penolong Juruaudit

  259 2184

  -

  Siti Nur’ain bt Ruslan
  Penolong Juruaudit
  Samb 2514
  sitinurain
  Muhammad Zainuddin bin Baharudin
  Penolong Juruaudit
  Samb 2515
  mzainuddin
  Isliza Hanim bt Ismail
  Pembantu Tadbir Kanan
  259 2042
  islizahanim
 • Hubungi Kami
  Telefon

  -

  Emel

  -

  Alamat

  Unit Audit Dalam, Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Tingkat 11, Komtar, Jalan Penang, 10675, Pulau Pinang. 

 • Dasar dan Garis Panduan
 • Muat Turun Borang
 • Perundangan
 • Penerbitan