Accessibility Tools

Skip to main content
Official Portal OfCity Council of Penang island

Main Policies and Guidelines Other Department

28 July, 2023

Page 8 of 11

NO ITEM IMPLEMENTATION DATE
71.
Dasar mengenakan bayaran-bayaran untuk memberi pengecualian dari jarak-jarak yang dikehendaki dari sempadan lot.

10.5.84

72.
Menukar dari bumbung atap ke bumbung zink untuk rumah-rumah dalam kawasan luar bandar.

19.7.84

73.
Kes-kes di mana pelan-pelan bangunan telah ditolak tetapi bangunan-bangunan haram masih wujud.

23.8.84

74.
Garispanduan mengenai penyiasatan permohonan-permohonan untuk ketumpatan yang lebih tinggi.

11.12.84

75.
Larangan meletak iklan-iklan di sepanjang Jalan Sultan Ahmad Shah.

9.5.85

76.
Pemerosesan pelan-pelan bangunan yang melibatkan pindaan dan tambahan kepada bangunan-bangunan.

12.9.85

77.
Kelonggaran Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 mengenai rumah-rumah jenis pelan setara/sementara/separuh tetap.

23.1.86

78.
Kadar-kadar Bayaran-bayaran Penalti.

21.8.86

79.
Peruntukan Tempat Letak Kereta untuk Sekolah-sekolah.

26.6.86

80.
Dasar mengenai Pembaharuan Pelan-pelan Susunan dan Bangunan.

9.10.86

Page