Accessibility Tools

Skip to main content
Official Portal OfCity Council of Penang island

Main Policies and Guidelines Other Department

28 July, 2023
NO ITEM IMPLEMENTATION DATE
1.
Garispanduan mengenakan bayaran kompaun kepada pemaju /pemohon yang memulakan kerja pembinaan tanpa mendapat kebenaran majlis perbandaran Pulau Pinang.
26.10.07
2.
Garispanduan mengenai unjuran yang melebihi 1.83 meter dari garisan bangunan
5.11.97
3.
Garispanduan untuk memulakan kerja-kerja pembinaan
26.8.92
4.
Pengecualian bayaran penalti bagi bangunan-bangunan kilang di dalam kawasan perusahaan yang ditaja oleh kerajaan
13.4.89
5.
Penggubalan semula garispanduan tempat meletak kenderaan Pulau Pinang
1.1.94
6.
Garispanduan rekabentuk menara iklan setiang atau berbilang tiang di Pulau Pinang
15.3.93
7.
Garispanduan pembinaan anjung kereta di rumah-rumah teres, berkembar dan sesebuah
5.11.97
8.
Garispanduan pembinaan bumbung tempat meletak kenderaan di kawasan pemajuan kediaman bertingkat/perumahan hakmilik strata
10.08.01
9.
Garispanduan permohonan loji membancuh simen
6.8.96
10.
Pengenaan bayaran-bayaran penalti berkenaan dengan :
a) Projek-projek yang dikendalikan oleh Agensi-agensi Kerajaan;
b) Kilang-kilang dalam Zon Perdagangan Bebas;
c) Bayaran-bayaran penalti tidak dikenakan
11.2.88

NO ITEM IMPLEMENTATION DATE
11.
Pengecualian daripada mengemukakan pelan-pelan bangunan (undang-undang kecil bangunan mdlb. no. 7) untuk menempatkan semula setinggan-setinggan oleh pihak berkuasa negeri di atas tanah-tanah Kerajaan Negeri
12.2.76
12.
Bayaran-bayaran untuk perjanjian-perjanjian bangunan sementara dan lesen-lesen bangunan sementara
27.1.77
13.
Bangunan-bangunan haram yang telah didirikan atas tanah majlis
2.3.78
14.
Menapakkan semula rumah-rumah kampung jenis pelan tetap
2.3.78
15.
Kebenaran untuk membuat pindaan kepada pelan yang diluluskan sebelum kelulusan pelan pindaan
28.6.79
16.
Garispanduan pelan ‘as built'
28.6.79
17.
Prosedur mengenai pertimbangan permohonan-permohonan untuk pembaikan-pembaikan, pindaan-pindaan dan tambahan-tambahan kepada bangunan-bangunan sementara atau separuh tetap yang sedia ada
26.6.80
18.
Dasar mengenai kemajuan tanah-tanah untuk rumah-rumah jenis pelan tetap
22.11.80
19.
Prosedur dan garispanduan pembinaan menara dan struktur pemancar telekomunikasi negeri Pulau Pinang
20.11.09
20.
Sumbangan untuk penanaman pokok-pokok dan pemandangandaratan berkaitan dengan pembinaan bangunan-bangunan
28.1.05

NO ITEM IMPLEMENTATION DATE
21.
Pengecualian pembayaran sumbangan penanaman pokok
11.4.85
22.
Dasar membina semula rumah-rumah yang musnah oleh kebakaran dan bencana alam yang lain
26.3.81
23.
Dasar mengenai mengekalkan kerja-kerja yang telah dijalankan/ permohonan untuk kerja-kerja dijalankan kepada bangunanbangunan tetap yang sedia ada yang terlibat dengan cadangan perlebaran jalan dan / atau lorong belakang
21.10.81
24.
Dasar atas pembayaran bayaran-bayaran kompaun
13.9.84
25.
Sekolah-sekolah, bangunan ugama dan institusi yang melampaui garisan bangunan
22.5.86
26.
Dasar mengenai peruntukan 30% daripada rumah-rumah kepada bumiputera
23.8.84
27.
Binaan-binaan yang kurang daripada 50'-0" dari sempadan lot sebelah laut
26.4.84
28.
Dasar mengenakan bayaran-bayaran untuk memberi pengecualian dari jarak-jarak yang dikehendaki dari sempadan lot (A)
10.5.84
29.
Dasar mengenakan bayaran-bayaran untuk memberi pengecualian dari jarak-jarak yang dikehendaki dari sempadan lot (B)
13.6.85
30.
Menukar dari bumbung atap ke bumbung zink untuk rumah - rumah dalam kawasan luar bandar
23.8.84

NO ITEM IMPLEMENTATION DATE
31.
Kes-kes di mana pelan-pelan bangunan telah ditolak tetapi bangunan-bangunan haram masih wujud
23.8.84
32.
Dasar mengenai bangunan-bangunan yang telah didirikan tanpa kebenaran daripada majlis pada atau sebelum 24.11.83
17.7.87
33.
Garispanduan setinggan
16.7.97
34.
Larangan meletak iklan-iklan di sepanjang jalan sultan ahmad shah, Pulau Pinang
9.5.85
35.
Pemerosesan pelan-pelan bangunan yang melibatkan pindaan dan tambahan kepada bangunan-bangunan
12.9.85
36.
Kelonggaran undang-undang kecil banguann 1984 untuk rumahrumah jenis pelan/separuh tetap/sementara
23.1.86
37.
Kadar-kadar bayaran-bayaran penalti
21.8.86
38.
Peruntukan tempat letak kereta untuk sekolah-sekolah
26.6.86
39.
Dasar mengenai pembaharuan pelan-pelan susunan dan bangunan
9.10.86
40.
Mengkaji semula prosedur-prosedur yang ada sekarang ini berhubung dengan rumah-rumah yang dibina tanpa kelulusan majlis (JB. 965A)
21.11.88

NO ITEM IMPLEMENTATION DATE
41.
Kelulusan pelan bangunan bagi cadangan pemajuan rumahpangsa kos sederhana rendah RM50,000.00 dan rumahpangsa kos rendah RM25,000.00 seunit secara serta-merta (on the spot approval) di jawatankuasa tetap Yang Dipertua
27.8.98
42.
Garis Panduan Papan Iklan Luar di Negeri Pulau Pinang
43.

Garis Panduan Lukisan Dinding (Mural Painting) Dalam Tapak Warisan Dunia, George Town Untuk Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)

44.

Garis Panduan Untuk Pengutipan Bayaran Caruman Bagi Pelaksanaan Projek-Projek Pembinaan Serta Menaiktaraf Jalan Dan Persimpangan

45. SOP Penutupan Premis Establisymen Makanan Majlis Bandaraya Pulau Pinang ‎17.10.‎2019
46. Garispanduan-garispanduan untuk pengemukaan pelan-pelan untuk bangunan-bangunan papan yang mempunyai keluasan lantai kurang dari 1,000 kaki persegi di luar Lengkongan Bandaraya.
47. Dasar mengenai penerimaan sumbangan kewangan sebagai menggantikan keperluan menyediakan ruang-ruang letak kenderaan dalam kawasan yang bersempadankan Jalan Penang/Jalan Prangin/Jalan Magazine/Lebuh McNair/Lebuh Carnarvon/Lebuh Pitt/Lebuh Chulia. 11.1.72
48. Lesen Tempat Hiburan Awam untuk tempat-tempat kunjungan orang ramai yang mempunyai "Juke Box", mesin permainan, dsb. 13.4.73
49. Dasar berhubung dengan pengecualian secara am daripada Undang-undang Kecil Bangunan 107A (Peruntukan-peruntukan letak kenderaan). 8.1.76
50. Pengecualian darpada mengemukakan pelan-pelan bangunan (Undang-undang Kecil Bangunan Majlis Daerah Luar Bandar No.7) untuk menempatkan semula setinggan-setinggan oleh Pihak Berkuasa Negeri di atas tanah-tanah Kerajaan Negeri. 12.2.76

NO ITEM IMPLEMENTATION DATE
51.
Bayaran-bayaran untuk Perjanjian-perjanjian Bangunan Sementara dan Lesen-lesen Bangunan Sementara.

27.1.77

52.
Bangunan-bangunan Haram yang telah didirikan atas Tanah Majlis.

2.3.78

53.
Kaedah Pengiraan Berhubung Dengan Peruntukan Kehendak-kehendak Ruang Letak Kereta Untuk Pindaan-pindaan dan Tambahan-tambahan Terhadap Bangunan.

4.5.78

54.
Menapakkan semula rumah-rumah kampung jenis pelan tetap.

6.7.78

55.
Kebenaran untuk membuat pindaan kepada pelan yang diluluskan sebelum kelulusan pelan pindaan.

28.6.79

56.
Dasar untuk mendirikan sambungan-sambungan yang dibina di belakang rumah-rumah.

13.3.80
14.5.81
7.7.83

57.
Prosedur mengenai pertimbangan permohonan-permohonan untuk pembaikan-pembaikan, tambahan-tambahan dan pindaan-pindaan kepada bangunan-bangunan sementara atau separuh tetap yang sedia ada.

26.6.80

58.
Dasar mengenai Kemajuan tanah-tanah untuk Rumah-rumah Jenis Pelan Tetap.

22.11.80

59.
Pertukaran kegunaan rumah-rumah kediaman kepada kegunaan-kegunaan bukan kediaman.

27.11.80

60.
Pindaan polisi berhubung dengan pemajuan tanah-tanah bagi rumah-rumah jenis pelan tetap.

11.12.80


NO ITEM IMPLEMENTATION DATE
61.
Sumbangan untuk penanaman pokok-pokok dan pemandangan daratan berkaitan dengan pembinaan bangunan-bangunan. 

22.2.81 25.11.82

62.
Pembayaran Sumbangan Penanaman Pokok.

11.4.85

63.
Anjung-anjung melebihi garisan bangunan.

26.2.81

64.
Dasar untuk membina semula rumah-rumah yang musnah oleh kebakaran dan bencana alam yang lain.

26.3.81

65.
Dasar mengenai pembinaan rumah-rumah di atas tanah yang ditandakan untuk kawasan lapang.

30.6.81

66.
Dasar mengenai mengekalkan kerja-kerja yang telah dijalankan/permohonan untuk kerja-kerja dijalankan kepada bangunan-bangunan tetap yang terlibat dengan cadangan perlebaran jalan dan/atau lorong belakang.

21.10.81

67.
Dasar atas pembayaran bayaran-bayaran kompaun.

13.9.84

68.
Sekolah-sekolah dan Bangunan-bangunan Ugama & institusi yang melampaui garisan bangunan.

22.5.86

69.
Dasar mengenai Peruntukan 30% daripada rumah-rumah kepada Bumiputra.

15.7.82

70.
Binaan-binaan yang kurang daripada 50' 0" dari sempadan Lot sebelah Laut.

26.4.84


NO ITEM IMPLEMENTATION DATE
71.
Dasar mengenakan bayaran-bayaran untuk memberi pengecualian dari jarak-jarak yang dikehendaki dari sempadan lot.

10.5.84

72.
Menukar dari bumbung atap ke bumbung zink untuk rumah-rumah dalam kawasan luar bandar.

19.7.84

73.
Kes-kes di mana pelan-pelan bangunan telah ditolak tetapi bangunan-bangunan haram masih wujud.

23.8.84

74.
Garispanduan mengenai penyiasatan permohonan-permohonan untuk ketumpatan yang lebih tinggi.

11.12.84

75.
Larangan meletak iklan-iklan di sepanjang Jalan Sultan Ahmad Shah.

9.5.85

76.
Pemerosesan pelan-pelan bangunan yang melibatkan pindaan dan tambahan kepada bangunan-bangunan.

12.9.85

77.
Kelonggaran Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 mengenai rumah-rumah jenis pelan setara/sementara/separuh tetap.

23.1.86

78.
Kadar-kadar Bayaran-bayaran Penalti.

21.8.86

79.
Peruntukan Tempat Letak Kereta untuk Sekolah-sekolah.

26.6.86

80.
Dasar mengenai Pembaharuan Pelan-pelan Susunan dan Bangunan.

9.10.86


NO ITEM IMPLEMENTATION DATE
81.
Dasar mengenai Papan Tanda Iklan dan Papan Nama yang mengunjur.

11.12.86

82.
Dasar mengenai Bangunan-bangunan yang telah didirikan tanpa kebenaran daripada Majlis pada atau sebelum 24.11.83.

17.7.87

83.
Mengkaji semula prosedur-prosedur yang ada sekarang ini berhubung dengan rumah-rumah yang dibina tanpa kelulusan Majlis.

21.11.88

84. Garis Panduan Penguatkuasaan Kempen Hari Tanpa Beg Plastik Percuma Negeri Pulau Pinang 2017 1.7.2009 (pindaan 1.4.2017)
85. Garis Panduan Pentadbiran Kempen Hari Tanpa Beg Plastik Percuma Negeri Pulau Pinang 2017 1.7.2009 (pindaan 1.4.2017)
86. Dasar cara perkiraan kandungan kedai/ perdagangan di dalam pemajuan perumahan. 31-3-86
87. Garispanduan untuk perlingkungan semula daripada zon 'Perumahan Awam' kepada zon 'Perniagaan Terhad' di atas lot 18, Jalan Anson, Sek. 3, Bandar Georgetown, Daerah Timur Laut, Pulau Pinang. (Pelan No: MPPP/PN-043(PG/J.Anson (D1/2005) 19-1-05
88. Garis Panduan Keselamatan Pembangunan Tanah Bukit Pulau Pinang Edisi ke-2 (2020) 5 -2-2021

NO ITEM IMPLEMENTATION DATE
89 Garis Panduan Keperluan Penyerahan Tanah Bagi Pelebaran Jalan Yang Terlibat Dengan Permohonan Kebenaran Merancang
90.

Pelan Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Syarat Penyerahan Tanah Dikecualikan

91. Pelan Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Syarat Penyerahan Tanah Dikecualikan Tetapi Syarat Tambahan Diletakkan Dalam Borang C (1)
92. Garis Panduan Keselamatan Aktiviti Pertanian Di Kawasan Berbukit, Pulau Pinang 2021 8-12-2021
93. Borang Permohonan Aktiviti Pertanian ( BPP01/ 21) Application Form For Agriculture Activities (BPP01/21) 8-12-2021
94

Garis Panduan Rekabentuk Tempat Letak Kereta (TLK) Mekanikal Di Bangunan Bertingkat Di Kawasan Majlis Bandaraya Pulau Pinang

8-12-2021
95

Garis Panduan Penyediaan Alat Defibrilator Luaran Automatik (Aed) Di Bawah Kawasan Pentadbiran Majlis Bandaraya Pulau Pinang.

96 Garis Panduan Tip Skim Hartanah Berstrata 1-04-2023
97 Garis Panduan Tip Bertanah

30-03-2023

98 Garis Panduan Pembangunan Perumahan Mesra Warga Emas Di Kawasan Majlis Bandaraya Pulau Pinang

NO ITEM IMPLEMENTATION DATE
99. Dasar Anti Rasuah 17-05-2023
100.

Polisi Anti Rasuah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

17-05-2023
101. Polisi Anti Dadah 17-05-2023