MENU

Proses Permohonan Kelulusan Permit-

 

1) Permit Pelupusan Sampah

Permit ini telah dibatalkan

Tapak Pelupusan Sampah Majlis (Jelutong)

Jenis-Jenis Sampah Yang Dilupuskan

 1. Sampah pukal
 2. Sisa BinaanSampah Pokok (Garden Waste)

Jenis-Jenis Sampah Yang Dilupuskan

 1. Barang-barang toxic atau radioaktif
 2. Bangkai-bangkai binatang terutama khinzir
 3. Tayar-tayar lama

 

2) Permit Pemasangan Alat Kebersihan

Pengenalan

Dibawah Undang-Undang Kecil Pemasangan Sistem Saluran Najis dan Alat-alat Kebersihan 1970, satu permit dikeluarkan di mana kerja adalah berhubung dengan kerja-kerja memanggal atau membaharui mana-mana perkakas kebersihan, parit tanah atau betung prebet sediada tanpa memasukkan sebarang pemasangan atau pembinaan yang baru.

Prosedur Permohonan:-

 1. Menghantar surat permohonan dalam format Borang Permit Pemasangan Alat Kebersihan kepada Pengarah Kejuruteraan, Majlis Perbandaran Pulau Pinang, Tingkat 13, KOMTAR, 10675 Pulau Pinang.
 2. Melampirkan 2 set pelan permit pemasangan alat kebersihan.
 3. Membayar bayaran permit sebanyak RM5.00 untuk setiap permohonan.
 4. Permit akan dikeluarkan selepas segala syarat perundangan dan teknikal dipatuhi.

 

3) Permit Untuk Membaiki Rumah

Prosedur membuat permohonan

 1. Pemohon dikehendaki mengisi borang permohonan yang disediakan atau mendapatkannya di kaunter pertanyaan Jabatan Bangunan. Sila pastikan perkara-perkara berikut dipatuhi semasa mengemukakan borang:

  1. Satu salinan geran tanah yang disahkan dikepilkan bersama borang.
  2. Kesemua tuan-tanah menurunkan tandatangan di atas borang.
  3. Kerja-kerja yang dicadangkan tidak melibatkan pembinaan struktur konkrit dan pembinaan semula bangunan.
 2. Borang yang lengkap hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Bangunan, MPPP Tingkat 14, KOMTAR, 10675 Pulau Pinang.
 3. Yuran permit ialah RM50.00 (bayaran denda x 10 dikenakan sekiranya kerja- kerja telah dijalankan).

Nota:
Bagi bangunan-bangunan yang termasuk dalam kategori "Bangunan Warisan" adalah tertakluk kepada Garispanduan Kerja-kerja Bangunan Untuk Bangunan Warisan Kategori I & II".

 

4) Permit Mengorek Jalan

Pengenalan

 1. Dibawah Peruntukan Akta 133, Jalan, Parit dan Bangunan 1974, Sek 40, 41 & 42 tiada sesiapa boleh mengorek jalan tanpa permit atau kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan
 2. Di Pulau Pinang, kawasan dalam Bidangkuasa MPPP adalah merangkumi seluruh Bandaraya Georgetown dan Zon Perdagangan Bebas

Proses Permohonan Permit Mengorek Jalan

 1. Semua permohonan hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut:-

  1. Surat permohonan menggunakan format menggali jalan yang mengandungi butir-butir yang dinyatakan (Borang JK/PJ 1) - Nama pemohon dan jawatan hendaklah dinyatakan.
  2. 1 set pelan tapak hendaklah diwarnakan seperti berikut :-
   1. Pelan Tapak

    1. Peta yang terkini (updated), jelas dan berskil.
    2. Cadangan laluan, butir-butir korekan dan laluan sedia ada ditunjukkan dengan jelas. (sama ada atas jalanraya, bahu jalan dan tanah privet).
    3. Sempadan lot mesti ditunjukkan dengan jelas.
    4. Semua pelan berlegend, ditandatangani pemohon dan bercop.
   2. Pelan Keratan Lintang (melalui parit utama, parit monsun atau sungai)
    1. Keratan parit utama dengan dimensi yang sebenar.
    2. Cadangan laluan menunjukkan saiz, dimensi dan jarak yang tepat.
    3. Semua pelan berlegend, ditandatangani pemohon dan dicop.
   3. Kod Warna
    1. Merah (Red) - Cadangan laluan (pelan tapak)
    2. Biru - Laluan sedia ada yang disambungkan.
    3. Ungu (Purple) - Laluan melalui tanah persendirian. (Surat kebenaran hendaklah diperolehi oleh pemohon dan disertakan)
    4. Lorekan merah (shaded red) - untuk HDD microtunneling/paip Jacking
   4. 3 set pelan keratan lintang laluan melalui parit utama/monsun jika berkaitan.
 2. Borang JK(J)PJ 1 - Butir-butir korekan seperti saiz lurang, saiz kabel atau paip, jumlah sesalur dan kedalaman korekan. Maklumat yang diberi adalah komitmen pemohon dengan Majlis.
 3. Pegawai yang memohon adalah bertanggungjawab ke atas butir yang dinyatakan :-
  1. Pelan Tapak
  2. Pelan keratan lintang
  3. Kod warna
 4. Cadangan pengorekan secara HDD/Microtunneling/Pipe Jacking
  1. Saiz, jarak, lokasi lurang sambungan ditunjuk dengan jelas.
  2. Cadangan HDD hendaklah terus dikemukakan bagi :-
   1. korekan merentas jalan-jalan utama dan jalan-jalan yang sibuk.
   2. korekan jalan-jalan yang baru diturap semula tidak melebihi 3 tahun.
   3. korekan melintasi parit utama/parit monsun.
   4. korekan melintasi jalan yang mana sesak (congested) dengan utiliti sedia ada.
 5. Setiap permohonan hendaklah tidak melebihi 1000 meter panjang.
 6. Wang sumbangan atau cengkeram. Rujuk Lampiran A untuk cara pengiraan.
 7. Tempoh sah laku surat persetujuan kebenaran menggali jalan adalah selama 2 bulan. Tempoh sah laku permit adalah 2 bulan. Jika sesuatu projek itu ekstensif, maka pemohon bolehlah memohon tempoh sah laku sehingga 6 bulan.
 8. Pemohon persendirian hendaklah mengemukakan surat kebenaran dan pelan berkaitan yang diluluskan oleh agensi-agensi berkaitan.
 9. Pelan utiliti mesti ditandatangani oleh pihak yang menyediakannya berserta tarikh pemetaan tapak dibuat. Cadangan laluan dalam pelan utiliti hendaklah sama dengan cadangan laluan pelan tapak.
 10. Semua permohonan untuk bekalan baru atau tambahan yang melibatkan pemunya bangunan hendaklah dinyatakan No. Pelan Bangunan dan tarikh diluluskan jika berkaitan.
 11. Permit hanya akan diberi kepada pemohon atau wakil pemohon yang sah sahaja.
 12. Notis Mula Kerja - Pemohon dikehendaki memaklumkan kepada jabatan sekurang-kurangnya dua (2) hari sebelum kerja dijalankan melalui surat (Notis Mula Kerja).
 13. Pembaharuan Permit Semua permohonan pembaharuan permit hendaklah dilengkapkan dengan :-
  1. permit dan pelan asal.
  2. 1 pelan yang disahkan.
  3. Borang JK/PJ(2) - Borang Pembaharuan Permit.