MENU
SESI TAKLIMAT SISTEM OSC ONLINE MBPP 
 0   SESI TAKLIMAT SISTEM OSC ONLINE MBPP  594KB
 1   PENGENALAN  2.7MB
  1A Contoh semakan ulasan AT 146KB
 2   LANGKAH-LANGKAH PENGEMUKAAN PERMOHONAN MELALUI SISTEM OSC ONLINE:  
  2A TATACARA PENDAFTARAN AKAUN OSC ONLINE UNTUK PEMILIK/PEMAJU PROJEK 3MB
  2B TATACARA PENDAFTARAN PROJEK UNTUK PEMILIK/PEMAJU PROJEK 4.8MB
  2C TATACARA PENDAFTARAN AKAUN OSC ONLINE UNTUK PSP/SP 2.7MB
  2D TATACARA PENDAFTARAN PROJEK UNTUK PSP/SP 10MB
  2E TATACARA E-TANYA, E-ADUAN DAN E-KAD LAPORAN 6.4MB
 3   KESALAHAN-KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN PSP SEMASA PENGEMUKAAN PERMOHONAN SECARA ‘ONLINE’ 
(Sila Muat Turun contoh kesalahan dan Cara yang betul di bawah :)
2.6MB
3.1 Salah mengisi nama pemohon  
  3.1.A Penggunaan akaun yang tidak tepat semasa mengemukakan permohonan di sistem 540KB
3.2 Dokumen perundangan yang telah diubahsuai  
  3.2.A Pengisian Borang A Pelan Bangunan yang salah 509KB
  3.2.B Format dokumen yang dikemukakan tidak menepati kehendak MBPP 636KB
3.3 Dokumen yang dikemukakan tidak dimuatnaik dengan baik  
  3.3.A Tidak melabelkan dengan betul perkara yang ingin dimuatnaik menyebabkan dokumen tersebut tidak dapat dilihat 1.9MB
  3.3.B Pengemukaan beberapa dokumen dalam satu fail 648KB
  3.3.C Salah penamaan fail untuk dokumen yang ingin dimuatnaik 2.3MB
3.4 PSP tidak menyemak dengan teliti kategori permohonan yang ingin dikemukakan  
  3.4.A Salah pilih jenis permohonan/saluran/kategori 6.7MB
  3.4.B Jenis permohonan tidak diisi/dicatatkan dengan jelas 826KB
3.5 PSP tidak menggunakan senarai semak yang terkini semasa kemuka permohonan  
  3.5.A Pengemukaan dokumen tidak mengikut senarai semak yang terkini 610KB
3.6 PSP tidak ambil berat komen yang dikemukakan oleh urusetia OSC  
  3.6.A ‘Nama Permohonan’ seringkali diisi sebagai ‘Nama Pemohon’ 650KB
  3.6.B Lokasi (Seksyen/Mukim) seringkali tidak ditanda dengan tepat, selaras dengan cadangan pemajuan 1.2MB
3.7 PSP tidak ambil berat mengenai dokumen yang perlu dikemukakan  
  3.7.A Pemohon tidak memuatnaik Pelan Bangunan semasa mengemukakan Permohonan Pelan Bangunan 617KB
  3.7.B Senarai nama lot berjiran (untuk PKM) perlu disemak oleh urusetia OSC atau Jabatan Perancangan Pembangunan terlebih dahulu 505KB
  3.7.C Nama tuan tanah tidak dicatat di atas pelan dan catatan di pelan tidak jelas 4MB
  3.7.D Pengesahan cukai taksiran telah tamat tempoh 578KB