MENU
Bil.
Perkara
Tarikh diluluskan
1.
Dasar cara perkiraan kandungan kedai/ perdagangan di dalam pemajuan perumahan. 31-3-86
2.
Garispanduan untuk perlingkungan semula daripada zon 'Perumahan Awam' kepada zon 'Perniagaan Terhad' di atas lot 18, Jalan Anson, Sek. 3, Bandar Georgetown, Daerah Timur Laut, Pulau Pinang. (Pelan No: MPPP/PN-043(PG/J.Anson (D1/2005)
19-1-05
3.
Garispanduan 'Safety Guideline for Hillsite Development 2012'
 

 

Dasar/ Garis Panduan Teknologi Maklumat adalah seperti berikut :

Bil.
Perkara
Tarikh diluluskan
1.
Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Majlis Bandaraya Pulau Pinang 10-12-13
2 Arahan Teknologi Maklumat 2007 19-12-07
3 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan 28-11-03