MENU
Bil.
Perkara
Tarikh diluluskan
1.
Garispanduan-garispanduan untuk pengemukaan pelan-pelan untuk bangunan-bangunan papan yang mempunyai keluasan lantai kurang dari 1,000 kaki persegi di luar Lengkongan Bandaraya.
 

2.
Dasar mengenai penerimaan sumbangan kewangan sebagai menggantikan keperluan menyediakan ruang-ruang letak kenderaan dalam kawasan yang bersempadankan Jalan Penang/Jalan Prangin/Jalan Magazine/Lebuh McNair/Lebuh Carnarvon/Lebuh Pitt/Lebuh Chulia.

11.1.72

3.
Lesen Tempat Hiburan Awam untuk tempat-tempat kunjungan orang ramai yang mempunyai "Juke Box", mesin permainan, dsb.

13.4.73

4.
Dasar berhubung dengan pengecualian secara am daripada Undang-undang Kecil Bangunan 107A (Peruntukan-peruntukan letak kenderaan).

8.1.76

5.
Pengecualian darpada mengemukakan pelan-pelan bangunan (Undang-undang Kecil Bangunan Majlis Daerah Luar Bandar No.7) untuk menempatkan semula setinggan-setinggan oleh Pihak Berkuasa Negeri di atas tanah-tanah Kerajaan Negeri.

12.2.76

6.
Bayaran-bayaran untuk Perjanjian-perjanjian Bangunan Sementara dan Lesen-lesen Bangunan Sementara.

27.1.77

7.
Bangunan-bangunan Haram yang telah didirikan atas Tanah Majlis.

2.3.78

8.
Kaedah Pengiraan Berhubung Dengan Peruntukan Kehendak-kehendak Ruang Letak Kereta Untuk Pindaan-pindaan dan Tambahan-tambahan Terhadap Bangunan.

4.5.78

9.
Menapakkan semula rumah-rumah kampung jenis pelan tetap.

6.7.78

10.
Kebenaran untuk membuat pindaan kepada pelan yang diluluskan sebelum kelulusan pelan pindaan.

28.6.79

11.
Dasar untuk mendirikan sambungan-sambungan yang dibina di belakang rumah-rumah.

13.3.80
14.5.81
7.7.83

12.
Prosedur mengenai pertimbangan permohonan-permohonan untuk pembaikan-pembaikan, tambahan-tambahan dan pindaan-pindaan kepada bangunan-bangunan sementara atau separuh tetap yang sedia ada.

26.6.80

13.
Dasar mengenai Kemajuan tanah-tanah untuk Rumah-rumah Jenis Pelan Tetap.

22.11.80

14.
Pertukaran kegunaan rumah-rumah kediaman kepada kegunaan-kegunaan bukan kediaman.

27.11.80

15.
Pertukaran kegunaan rumah-rumah kediaman kepada kegunaan-kegunaan bukan kediaman.

9.7.84

16.
Pindaan polisi berhubung dengan pemajuan tanah-tanah bagi rumah-rumah jenis pelan tetap.

11.12.80

17.
Sumbangan untuk penanaman pokok-pokok dan pemandangan daratan berkaitan dengan pembinaan bangunan-bangunan.

22.2.81
25.11.82

18.
Pembayaran Sumbangan Penanaman Pokok

11.4.85

19.
Anjung-anjung melebihi garisan bangunan.

26.2.81

20.
Dasar untuk membina semula rumah-rumah yang musnah oleh kebakaran dan bencana alam yang lain.

26.3.81

21.
Dasar mengenai pembinaan rumah-rumah di atas tanah yang ditandakan untuk kawasan lapang.

30.6.81

22.
Dasar mengenai mengekalkan kerja-kerja yang telah dijalankan/permohonan untuk kerja-kerja dijalankan kepada bangunan-bangunan tetap yang terlibat dengan cadangan perlebaran jalan dan/atau lorong belakang.

21.10.81

23.
Dasar atas pembayaran bayaran-bayaran kompaun.

13.9.84

24.
Sekolah-sekolah dan Bangunan-bangunan Ugama & institusi yang melampaui garisan bangunan.

22.5.86

25.
Dasar mengenai Peruntukan 30% daripada rumah-rumah kepada Bumiputra.

15.7.82

26.
Binaan-binaan yang kurang daripada 50' 0" dari sempadan Lot sebelah Laut.

26.4.84

27.
Dasar mengenakan bayaran-bayaran untuk memberi pengecualian dari jarak-jarak yang dikehendaki dari sempadan lot.

10.5.84

28.
Menukar dari bumbung atap ke bumbung zink untuk rumah-rumah dalam kawasan luar bandar.

19.7.84

29.
Kes-kes di mana pelan-pelan bangunan telah ditolak tetapi bangunan-bangunan haram masih wujud.

23.8.84

30.
Garispanduan mengenai penyiasatan permohonan-permohonan untuk ketumpatan yang lebih tinggi.

11.12.84

31.
Larangan meletak iklan-iklan di sepanjang Jalan Sultan Ahmad Shah.

9.5.85

32.
Pemerosesan pelan-pelan bangunan yang melibatkan pindaan dan tambahan kepada bangunan-bangunan.

12.9.85

33.
Kelonggaran Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 mengenai rumah-rumah jenis pelan setara/sementara/separuh tetap.

23.1.86

34.
Kadar-kadar Bayaran-bayaran Penalti.

21.8.86

35.
Peruntukan Tempat Letak Kereta untuk Sekolah-sekolah.

26.6.86

36.
Dasar mengenai Pembaharuan Pelan-pelan Susunan dan Bangunan.

9.10.86

37
Dasar mengenai Papan Tanda Iklan dan Papan Nama yang mengunjur.

11.12.86

38.
Dasar mengenai Bangunan-bangunan yang telah didirikan tanpa kebenaran daripada Majlis pada atau sebelum 24.11.83.

17.7.87

39.
Mengkaji semula prosedur-prosedur yang ada sekarang ini berhubung dengan rumah-rumah yang dibina tanpa kelulusan Majlis.

21.11.88

40. Garis Panduan Penguatkuasaan Kempen Hari Tanpa Beg Plastik Percuma Negeri Pulau Pinang 2017 Tarikh Kuatkuasa 1.7.2009 (pindaan 1.4.2017)
41. Garis Panduan Pentadbiran Kempen Hari Tanpa Beg Plastik Percuma Negeri Pulau Pinang 2017 Tarikh Kuatkuasa 1.7.2009 (pindaan 1.4.2017)