MENU

Lain-lain jabatan adalah seperti di bawah :

Bil.
Perkara
Tarikh diluluskan
1.
Garispanduan mengenakan bayaran kompaun kepada pemaju /pemohon yang memulakan kerja pembinaan tanpa mendapat kebenaran majlis perbandaran Pulau Pinang.
26.10.07
2.
Garispanduan mengenai unjuran yang melebihi 1.83 meter dari garisan bangunan
5.11.97
3.
Garispanduan untuk memulakan kerja-kerja pembinaan
26.8.92
4.
Pengecualian bayaran penalti bagi bangunan-bangunan kilang di dalam kawasan perusahaan yang ditaja oleh kerajaan
13.4.89
5.
Penggubalan semula garispanduan tempat meletak kenderaan Pulau Pinang
1.1.94
6.
Garispanduan rekabentuk menara iklan setiang atau berbilang tiang di Pulau Pinang
15.3.93
7.
Garispanduan pembinaan anjung kereta di rumah-rumah teres, berkembar dan sesebuah
5.11.97
8.
Garispanduan pembinaan bumbung tempat meletak kenderaan di kawasan pemajuan kediaman bertingkat/perumahan hakmilik strata
10.08.01
9.
Garispanduan permohonan loji membancuh simen
6.8.96
10.
Pengenaan bayaran-bayaran penalti berkenaan dengan :
a) Projek-projek yang dikendalikan oleh Agensi-agensi Kerajaan;
b) Kilang-kilang dalam Zon Perdagangan Bebas;
c) Bayaran-bayaran penalti tidak dikenakan
11.2.88
11.
Pengecualian daripada mengemukakan pelan-pelan bangunan (undang-undang kecil bangunan mdlb. no. 7) untuk menempatkan semula setinggan-setinggan oleh pihak berkuasa negeri di atas tanah-tanah Kerajaan Negeri
12.2.76
12.
Bayaran-bayaran untuk perjanjian-perjanjian bangunan sementara dan lesen-lesen bangunan sementara
27.1.77
13.
Bangunan-bangunan haram yang telah didirikan atas tanah majlis
2.3.78
14.
Menapakkan semula rumah-rumah kampung jenis pelan tetap
2.3.78
15.
Kebenaran untuk membuat pindaan kepada pelan yang diluluskan sebelum kelulusan pelan pindaan
28.6.79
16.
Garispanduan pelan ‘as built'
28.6.79
17.
Prosedur mengenai pertimbangan permohonan-permohonan untuk pembaikan-pembaikan, pindaan-pindaan dan tambahan-tambahan kepada bangunan-bangunan sementara atau separuh tetap yang sedia ada
26.6.80
18.
Dasar mengenai kemajuan tanah-tanah untuk rumah-rumah jenis pelan tetap
22.11.80
19.
Prosedur dan garispanduan pembinaan menara dan struktur pemancar telekomunikasi negeri Pulau Pinang
20.11.09
20.
Sumbangan untuk penanaman pokok-pokok dan pemandangandaratan berkaitan dengan pembinaan bangunan-bangunan
28.1.05
21.
Pengecualian pembayaran sumbangan penanaman pokok
11.4.85
22.
Dasar membina semula rumah-rumah yang musnah oleh kebakaran dan bencana alam yang lain
26.3.81
23.
Dasar mengenai mengekalkan kerja-kerja yang telah dijalankan/ permohonan untuk kerja-kerja dijalankan kepada bangunanbangunan tetap yang sedia ada yang terlibat dengan cadangan perlebaran jalan dan / atau lorong belakang
21.10.81
24.
Dasar atas pembayaran bayaran-bayaran kompaun
13.9.84
25.
Sekolah-sekolah, bangunan ugama dan institusi yang melampaui garisan bangunan
22.5.86
26.
Dasar mengenai peruntukan 30% daripada rumah-rumah kepada bumiputera
23.8.84
27.
Binaan-binaan yang kurang daripada 50'-0" dari sempadan lot sebelah laut
26.4.84
28.
Dasar mengenakan bayaran-bayaran untuk memberi pengecualian dari jarak-jarak yang dikehendaki dari sempadan lot (A)
10.5.84
29.
Dasar mengenakan bayaran-bayaran untuk memberi pengecualian dari jarak-jarak yang dikehendaki dari sempadan lot (B)
13.6.85
30.
Menukar dari bumbung atap ke bumbung zink untuk rumah - rumah dalam kawasan luar bandar
23.8.84
31.
Kes-kes di mana pelan-pelan bangunan telah ditolak tetapi bangunan-bangunan haram masih wujud
23.8.84
32.
Dasar mengenai bangunan-bangunan yang telah didirikan tanpa kebenaran daripada majlis pada atau sebelum 24.11.83
17.7.87
33.
Garispanduan setinggan
16.7.97
34.
Larangan meletak iklan-iklan di sepanjang jalan sultan ahmad shah, Pulau Pinang
9.5.85
35.
Pemerosesan pelan-pelan bangunan yang melibatkan pindaan dan tambahan kepada bangunan-bangunan
12.9.85
36.
Kelonggaran undang-undang kecil banguann 1984 untuk rumahrumah jenis pelan/separuh tetap/sementara
23.1.86
37.
Kadar-kadar bayaran-bayaran penalti
21.8.86
38.
Peruntukan tempat letak kereta untuk sekolah-sekolah
26.6.86
39.
Dasar mengenai pembaharuan pelan-pelan susunan dan bangunan
9.10.86
40.
Mengkaji semula prosedur-prosedur yang ada sekarang ini berhubung dengan rumah-rumah yang dibina tanpa kelulusan majlis (JB. 965A)
21.11.88
41.
Kelulusan pelan bangunan bagi cadangan pemajuan rumahpangsa kos sederhana rendah RM50,000.00 dan rumahpangsa kos rendah RM25,000.00 seunit secara serta-merta (on the spot approval) di jawatankuasa tetap Yang Dipertua
27.8.98
42.
Garis Panduan Papan Iklan Luar di Negeri Pulau Pinang  
43.

Garis Panduan Lukisan Dinding (Mural Painting) Dalam Tapak Warisan Dunia, George Town Untuk Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)

 
44.

Garis Panduan Untuk Pengutipan Bayaran Caruman Bagi Pelaksanaan Projek-Projek Pembinaan Serta Menaiktaraf Jalan Dan Persimpangan